Wiadomości Branżowe

W Brunei zakończono test pierwszego odwiertu

W Brunei zakończono test pierwszego odwiertu
Serinus Energy zakończyła prace przy odwiercie Uskok Lukut-1 na terenie Bloku L w Brunei. Przeprowadzone testy wykazały przepływ gazu z dwóch stref o wartościach poniżej 1 500 metrów sześciennych (50 tysięcy stóp sześc.) Wkrótce wiertnica użyta przy Uskok Lukut-1 zostanie przeniesiona na miejsce wykonywania kolejnego odwiertu – Luba-1.Uskok Lukut-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w ramach programu wierceń II etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. LKU-1 został orurowany do głębokości 2 137 metrów MD (długość wzdłuż osi otworu). Pierwotnie planowana długość odwiertu wynosiła 2 959 metrów MD. W wyniku prac uzyskano przepływ gazu z dwóch oddzielnych stref, które nigdy wcześniej nie były penetrowane przez odwierty lądowe. Otrzymany przepływ gazu nie umożliwia produkcji komercyjnej, ale pozyskane dane mogą zostać wykorzystane w dalszych pracach na terenie Brunei i stanowić podstawę do dalszych badań i testów.Pierwsza z testowanych stref miała 6 m grubości i znajdowała się na głębokości 2 131 – 2 137 m MD. Niewielkie ilości gazu sprawiły, że podczas testów nad odwiertem pojawił się płomień, ale
Teaser

Serinus Energy zakończyła prace przy odwiercie Uskok Lukut-1 na terenie Bloku L w Brunei. Przeprowadzone testy wykazały przepływ gazu z dwóch stref o wartościach poniżej 1 500 metrów sześciennych (50 tysięcy stóp sześc.) Wkrótce wiertnica użyta przy Uskok Lukut-1 zostanie przeniesiona na miejsce wykonywania kolejnego odwiertu ? Luba-1.

Uskok Lukut-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w ramach programu wierceń II etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. LKU-1 został orurowany do głębokości 2 137 metrów MD (długość wzdłuż osi otworu). Pierwotnie planowana długość odwiertu wynosiła 2 959 metrów MD. W wyniku prac uzyskano przepływ gazu z dwóch oddzielnych stref, które nigdy wcześniej nie były penetrowane przez odwierty lądowe. Otrzymany przepływ gazu nie umożliwia produkcji komercyjnej, ale pozyskane dane mogą zostać wykorzystane w dalszych pracach na terenie Brunei i stanowić podstawę do dalszych badań i testów.

Pierwsza z testowanych stref miała 6 m grubości i znajdowała się na głębokości 2 131 ? 2 137 m MD. Niewielkie ilości gazu sprawiły, że podczas testów nad odwiertem pojawił się płomień, ale nie miały one wartości komercyjnej.

Druga strefa znajdowała się na głębokości 1980 ? 2120 m. Testowano wybrane fragmenty o łącznej grubości 60 m. Podobnie, jak w przypadku pierwszej strefy, w czasie testów na powierzchni odwiertu pojawił się płomień, ale uzyskane ilości gazu nie miały wartości komercyjnej.

Testowane strefy są częścią sekwencji piaskowców turbidytowych,która rozciąga się na większej powierzchni i może być odwzorowana na podstawie badań sejsmicznych. Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że z tej formacji możliwe będzie komercyjne wydobycie. Aby to stwierdzić, wymagane są jednak kolejne badania i testy.

?Nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami testów odwiertu. W najbliższym czasie przeanalizujemy, jakie efekty może dać dalsza stymulacja odwiertu poprzez szczelinowanie hydrauliczne. W przeszłości przy naszych odwiertach na Ukrainie zastosowanie tej metody przynosiło wymierne efekty. Dlatego też rozważamy ponowne wykorzystanie tego narzędzia. Obecnie przenosimy swoje siły na teren odwiertu Luba-1 i to on staje się dla nas priorytetem w aktualnych działaniach w Brunei? ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich Serinus Energy.

A to już wiesz?  ?Legiony Polskie? na znaczku pocztowym

***

W Brunei Serinus ma 90 proc. udział w Bloku L poprzez spółką zależną (100 proc. udziałów) Kulczyk Oil Brunei Limited, posiadającą 40 proc. udziałów w Bloku, oraz poprzez spółkę zależną (100 proc. udziałów, operator) AED SEA, która posiada 50 proc. udział w Bloku. Pozostałe 10 proc. udziałów jest własnością niepublicznej spółki z Brunei, która współpracuje z Serinus na warunkach rynkowych.

 

 

O Serinus

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Spółki są notowane pod symbolem ?SEN? zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX).

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC, posiadany poprzez 70 proc. udział w KUBGas Holdings Limited. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach ChouechEssaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na czterech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.

W Rumunii Serinus ma 60 proc. udział w prawie użytkowania górniczego (ang. working interest) w lądowym obszarze koncesji Satu Mare, obejmującej 2.949 km? blok poszukiwawczo-wydobywczy w północno-zachodniej Rumunii.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoil.com) lub kontaktując się z:

A to już wiesz?  Zaufanie do warsztatu ważniejsze niż cena

Serinus Energy Inc. ? Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

Serinus Energy Inc. ? Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]


T
łumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie Przejęcia (Forward - looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące spółki Serinus oparte na oczekiwaniach związanych z Serinusoraz założeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostępnych informacji, które mogą stanowić stwierdzenia dotycząceprzyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiące danych historycznych, a dotyczące działań, zdarzeń, wyników, efektów jakie sąspodziewane lub zakładane przez Serinus, jako występujące lub mogące wystąpić w przyszłości ( w całości lub w części)powinny być traktowane jako informacje dotyczące przyszłości. W niektórych przypadkach, informacje dotyczące przyszłościmożna zidentyfikować po użytych terminach, np.: ?prognoza?, ?przyszły?, ?może?, ?będzie?, ?spodziewany?, ?przewidywany?, ?potencjalny?., ?umożliwia?, ?pro-forma? itp. W szczególności, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotyczą terminów oraz wprowadzenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udziału w licencji Satu Mare. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż powyższe zdarzenia są uzależnioneod spełnienia określonych warunków. Jednakże nie ma pewności, że warunki takie zostaną spełnione a w rezultacie nie mapewności, że akcje zostaną wprowadzone do obrotu na TSX, obrót akcjami zostanie wznowiony a udział w licencji zostaniepozyskany w zakładanych ramach czasowych lub w ogóle. Wiele czynników może spowodować, że działania lub rezultatySerinus będą znaczące odbiegać od przyszłych działań lub rezultatów, jakie mogą w sposób wyraźny lub domniemany wynikaćze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcjiSerinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,niespełnienie warunków związanych z uzyskaniem zwiększonego udziału w licencji Satu Mare ryzyko związane z połączeniemSerinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewłaściwa wycena Winstar. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi nafakt, że powyższa lista czynników nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały wyraźnie określone jako ostrzeżenia.Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji,tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

A to już wiesz?  Matury już jadą

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska

Nowogrodzka 18/29. 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy